Motorola 8505816K24 UHF 403-430 MHz Heliflex Antenna

$11.95

Specifications

Motorola 8505816K24 UHF Heliflex Antenna 403-430 MHz

Compatible with CP185, CP150, CP200, P1225, PR400, HT750, HT1250, EX500, EX600, PR1500, SP50

12 month warranty